Zásady zpracování osobních údajů

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) naše společnost přijala následující zásady zpracování osobních údajů:
OBSAH:
 1. Kdo jsme?
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme, odkud je máme a proč je zpracováváme?
 3. Jakým způsobem osobní údajem zpracováváme?
 4. S kým osobní údaje sdílíme?
 5. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
 6. Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

 1. Kdo jsme?

  Realitní kancelář provozuje společnost Reality Indeed s.r.o., IČ 092 28 179, se sídlem Kremláčkova 455, Nové Město, 674 01 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117944 Ta je tak správcem Vašich osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  Kontaktovat nás můžete telefonicky na tel. č. 774 210 051 nebo na emailové adrese: [email protected] případně písemně na adrese našeho sídla.

 2. Jaké osobní údaje zpracováváme, odkud je máme a proč je zpracováváme?

  Hlavní činností realitní kanceláře je zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí mezi prodávajícími a zájemci. Při provádění zprostředkovatelské činnosti zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

  1. Identifikační údaje
   1. Jaké to jsou?

    Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kopie občanského průkazu nebo obdobného průkazu vydaného orgánem veřejné moci, případně dalšího dokladu totožnosti.

   2. Odkud je získáváme?

    Všechny Vaše identifikační údaje získáváme přímo od Vás, a to na základě vyplnění formuláře při prohlídce nemovitosti, případně při uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje, případně koupě nemovitosti.

   3. K čemu je využíváme?

    Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli ověřit Vaši totožnost a provést Vaši identifikaci dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), který je vyžaduje. Podle tohoto zákona můžeme pořizovat právě i kopii občanského průkazu bez výslovného souhlasu dané osoby.

    Dále tyto údaje potřebujeme k plnění smlouvy o zprostředkování prodeje nebo koupě nemovitosti. Bez těchto údajů není možné smlouvu splnit.

    V případě, že jste osobní údaje poskytli vyplněním formuláře na prohlídce nemovitosti, zpracováváme Vaše údaje pro účely informování o nabídce dalších nemovitostí.

    Na základě oprávněného zájmu, případně Vašeho souhlasu (pokud jste jej udělili) pak pro účely marketingu – zejména pro zasílání nabídek a newsletterů.

  2. Kontaktní údaje
   1. Jaké to jsou?

    Adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší), e-mailová adresa, telefonní číslo

   2. Odkud je získáváme?

    Všechny Vaše kontaktní údaje získáváme přímo od Vás při uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje či koupě nemovitosti, případně na základě Vámi vyplněného souhlasu v rámci formuláře vyplňovaného na prohlídce nemovitosti.

   3. K čemu je využíváme?

    Tyto údaje potřebujeme pro Vaši identifikaci a pro plnění smlouvy o zprostředkování prodeje či koupě nemovitosti. Bez zpracování těchto informací není možné smlouvu plnit.

    Konečně též na základě oprávněného zájmu, případně na základě Vašeho souhlasu (pokud jste jej udělili) pro účely marketingu – zejména pro zasílání nabídek a newsletterů.

  3. Kontaktní údaje
   1. Jaké to jsou?

    Číslo bankovního účtu, banka

   2. Odkud je získáváme?

    Údaje o Vašem bankovním účtu a bance získáváme přímo od Vás v případě uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nebo koupě nemovitosti.

   3. K čemu je využíváme?

    Údaj o bankovním účtu a bance je nezbytný pro plnění smlouvy. Současně máme povinnost prověřovat klienty v souvislosti s plněním povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu.

  4. Údaje o nemovitosti
   1. Jaké to jsou?

    Veškeré relevantní informace pro prodej, resp. koupi nemovitosti, např. výměra, počet místností, spotřeby energií, fotografie interiéru apod.

   2. Odkud je získáváme?

    Vždy pouze od Vás a na základě Vašeho souhlasu.

   3. K čemu je využíváme?

    Pro účely inzerce prodávané nemovitosti a zajištění kupce.

  5. Údaje o původu finančních prostředků
   1. Jaké to jsou?

    Veškeré údaje schopné prokázat původní vlastních zdrojů na pořízení nemovitosti, případně zdrojů, ze kterých byla nemovitost pořízena, zejména jde o daňová přiznání, kupní smlouvy, darovací smlouvy, potvrzení o příjmech apod.

   2. Odkud je získáváme?

    Většinově přímo od Vás, pokud je však třeba, ověřujeme skutečnosti Vámi tvrzené u třetích osob.

   3. K čemu je využíváme?

    Pro účely splnění povinností plynoucích z AML zákona.

 3. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

  1. Zprostředkování prodeje nemovitosti

   Při zprostředkování prodeje nemovitosti jsou údaje o nemovitosti inzerovány ve smlouvě sjednaným způsobem.

  2. Zprostředkování koupě nemovitosti

   Při zprostředkování koupě nemovitosti jsou pak zejména kontaktní údaje zájemce uloženy u realitního zprostředkovatele včetně preference typu požadované nemovitosti a zájemce je průběžně oslovován s nabídkou dostupných nemovitostí.

  3. Marketing

   V případě, že k tomu udělíte souhlas nebo pokud jste již naším zákazníkem (již jsme pro Vás zprostředkovali prodej nebo koupi nemovitosti) zpracováváme zejména Vaše kontaktní údaje za účelem informování a nabídkách realit, zasílání newsletterů a jiných obdobných obchodních sdělení. Vždy máte možnost vzít svůj souhlas zpět, případně nás informovat, že si nepřejete nadále být kontaktováni. Za tímto účelem využijte ideálně naši emailovou adresu, případně korespondenční adresu nebo telefonní kontakt.

 4. S kým osobní údaje sdílíme?

  V případě, že dojde k realizaci zprostředkování prodeje nebo koupě nemovitosti, sdílíme osobní údaje s druhou stranou obchodu, tedy kupujícími v případě, že se jedná o zprostředkování prodeje nemovitosti, případně naopak prodávajícími, pokud se jedná o zprostředkování koupě nemovitosti. Vyjma těchto osob sdílíme osobní údaje též s advokátem, případně notářem, který realizuje advokátní nebo notářkou úschovu pro úhradu kupní ceny nemovitosti.

 5. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

  U většiny osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nám jasně některý ze zákonů říká, jak dlouho osobní údaje uschované mít musíme. Osobní údaje uvedené ve smlouvách o zprostředkování prodeje, resp. koupě nemovitosti zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví 5 let, ledaže je zde oprávněný zájem pro jejich delší zpracování.

  Osobní údaje spojené s identifikací a kontrolou podle AML zákona pak uchováváme 10 let na základě zákonné povinnosti.

  V případě, že tu není zákonný důvod pro uchování osobních údajů, ale Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na dobu neurčitou. Ovšem je Vaším právem tento souhlas kdykoliv odvolat a my veškeré osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vymažeme.

 6. Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

  Jakmile jsou Vaše údaje zpracovávány, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám přiznává řadu práv. Jejich uplatnění bychom měli vždy vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena, pokud získání informací vyžaduje značné úsilí, budete o tom však před jejím skončení vždy informováni. Jednotlivá práva jsou uvedena v tomto článku. Jaké práva to tedy jsou?

  1. Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem. Můžete nás oslovit s všeobecnou žádostí nebo specifikovat, o které konkrétní informace máte zájem. V případě, že tuto informaci v žádosti neuvedete, obdržíte veškeré informace k osobním údajům, které spravujeme. Vaši žádost se vždy budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

  2. Právo na opravu

   Máte právo abychom vždy zpracovávali pouze aktuální a přesné údaje. V případě, že se Vaše osobní údaje změnily, kontaktujte nás abychom osobní údaje opravili.

  3. Právo na výmaz

   Jedním z Vašich práv je právo tzv. být zapomenut. Na základě tohoto práva nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje nadále nezpracovávali a ze všech svých databází je vymazali. Pokusíme se Vám vyhovět, pokud to bude možné. Nemůžeme však vymazat žádné údaje, jejichž uchovávání nám stanoví zákon, případně jsou nutné pro plnění uzavřené smlouvy.

  4. Právo na omezení zpracování

   Pokud máte pocit, že Vaše údaje nejsou přesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás požádat, abychom omezili jejich zpracování. V takovém případě osobní údaje u nás zůstanou uloženy, nebude však s nimi pracováno.

  5. Právo na přenositelnost údajů

   V případě, že byste měli zájem přenést část nebo veškeré osobní údaje, které jsou u nás zpracovávány k jinému správci, můžete o to požádat, a my údaje příslušnému správci předáme.

  6. Právo vznést námitku proti zpracování

   V případech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu správce, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takovém případě musíme posoudit, zda opravdu máme závažné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

   V případě, že tuto námitku vznesete kvůli zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, bez dalšího Vaše osobní údaje za tímto účelem přestaneme zpracovávat. O tom, že nemusíte dostávat naše nabídky nebo newslettery jste vždy upozorněni v každém takovém emailu a máte právo ihned tento odběr zastavit.

  7. Právo obrátit se se svou stížností k dozorovému orgánu

   V každém případě máte vždy možnost se s jakýmkoliv problémem či stížností obrátit přímo na dozorový orgán, tímto orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad můžete kontaktovat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, emailem na adrese: [email protected] anebo telefonicky na tel. č. 234 665 125.